NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych do 04.06.2024

DYREKTOR Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych do 04.06.2024

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych

podległe bezpośrednio Głównemu Księgowemu

 

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

 

 1. Opis stanowiska pracy:

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Inspektor ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych – podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

 

Do głównych obowiązków pracownika na w/w stanowisku będzie należało

 1. sporządzenie rocznych rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną dla poszczególnych współwłaścicieli
 2. sprawdzenie zgodności sald wspólnot mieszkaniowych z saldami księgowości ZGKIM w ramach kont :251-xxxx-11,251-xxxx-12,251-xxxx-20,251-xxxx-22, 251-xxxx-30 i pozostałych
 3. sporządzanie kompensat rozliczeniowych pomiędzy księgowością wspólnot a wspólnotami mieszkaniowymi
 4. dokonywanie zapłat z kont wspólnot mieszkaniowych tytułem opłat sądowych, komorniczych, podatków i faktur
 5. księgowanie wyciągów bankowych
 6. terminowe sporządzanie i wysyłanie zeznań podatkowych CIT i PIT
 7. comiesięczna analiza tabel V FKW
 8. eksport przypisu funduszu remontowego z systemu czynsze do FKV
 9. uzgadnianie kont zespołu 850 z analityką stworzoną w formie Excela na poszczególne wspólnoty z rozbiciem na osoby fizyczne i udział Gminy
 10. rozliczenie funduszu remontowego
 1. Warunki pracy na stanowisku:
  1. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia,
  2. Praca w pomieszczeniu biurowym na III piętrze budynku przy ul. Bankowej 18,
  3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  4. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych; konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
  5. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
  6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej             i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe studia zawodowe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne,
 2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze:
 1. minimum 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego,
 2. minimum 5 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego kierunkowego,
 1. Wiedza:
 1. znajomość przepisów w zakresie Ustawy o własności lokali,
 2. znajomość przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości,
 3. znajomość w zakresie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
 1. Umiejętności:
 1. zdolność analitycznego myślenia,
 2. samodzielność w działaniu,
 3. dobra organizacja pracy własnej,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole
 6. bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu OFFICE, z naciskiem na arkusz EXEL.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z Urzędu Pracy poświadczające okresy zasiłkowe oraz innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Jednocześnie Kandydat załącza oświadczenie potwierdzające iż na potrzeby naboru dostarczył wszystkie posiadane dokumenty pod rygorem uznania w procesie zatrudnienia tylko tych dokumentów, którymi dysponuje pracodawca,
 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. W przypadku podania danych przekraczających ustawowo wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Termin składania ofert do dnia 04.06.2024 r do godziny 1430
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych w ZGKiM w Policach”
 4. Przewidywany termin zatrudnienia – 01.07.2024 r. (umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy – pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, będą przechowywane przez Zakład przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone do 30 dni po upływie tego terminu. Natomiast dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu i nie zostały odebrane osobiście w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone najpóźniej 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.zgkim.police.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18,
  72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;
 2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c):
 1. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.