NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. Zaopatrzenia i Transportu w Dziale Technicznej Obsługi Budynków do 31.05.2024

DYREKTOR Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. Zaopatrzenia i Transportu w Dziale Technicznej Obsługi Budynków do 31.05.2024

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. Zaopatrzenia i Transportu

w Dziale Technicznej Obsługi Budynków

 

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

 

 1. Opis stanowiska pracy:

 

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Podinspektor ds. Zaopatrzenia i Transportu – podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznej Obsługi Budynków.

 

Do głównych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:

 1. Przygotowanie i realizacja zamówień na planowe dostawy materiałów, narzędzi i sprzętu.
 2. Rozeznanie rynku zbytu materiałów pod kątem cen, jakości, warunków dostawy, płatności, upustów i rabatów.
 3. Dokonywanie zakupów materiałów pełnowartościowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających atesty i aprobaty techniczne.
 4. Dokonywanie bieżących zakupów materiałów, narzędzi i sprzętu w najbardziej korzystnych źródłach sprzedaży.
 5. Stosowanie przepisów zgodnych z zarządzeniem dyrektora nr 3/II/D/2014 oraz nr 2/II/D/2014 z dnia 24.02.2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych na dostawy w ZGKiM Police.
 6. Przestrzeganie terminowych zwrotów opakowań zwrotnych.
 7. Odpowiedzialność służbowa i materialna za:
 1. przestrzeganie właściwych metod transportu materiałów,
 2. zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą materiałów w drodze od dostawcy do magazynu.
 1. Prowadzenie korespondencji w zakresie przyjętych obowiązków zarówno z instytucjami jak i osobami fizycznymi.
 2. Dbanie o należyte wykorzystanie środków transportowych będących w dyspozycji zaopatrzenia.
 3. Nadzór nad środkami transportowymi w zakresie należytego stanu technicznego.
 4. Dysponowanie środków transportowych na poszczególnych kierowców.
 5. Rozliczanie czasu pracy kierowców, zużycia paliwa i przebiegiem kilometrażu,
 6. Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych i odszkodowawczych środków transportowych.
 7. Sporządzanie raportów, zestawień i materiałów rozliczeniowych wykorzystanie środków transportowych.
 8. Dbanie o efektywne wykorzystanie środków transportowych.
 9. Prowadzenie działalności w zakresie upłynniania zapasów niechodliwych, nadmiernych i zbędnych.
 10. Sukcesywne uzupełnianie stanu magazynu.
 11. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 12. Wykonywanie czynności związanych z odbiorem ilościowym, jakościowym dostarczonych materiałów, narzędzi i sprzętu na podstawie prawidłowych dokumentów przychodu.
 13. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem materiałów, narzędzi i sprzętu zgodnie z obowiązującymi dokumentami rozchodu.
 14. Bieżące księgowanie dokumentów magazynowych zgodnie z wdrożonym programem komputerowym.
 15. Terminowe przekazywanie dokumentów magazynowych do innych działów i sekcji Zakładu,
 16. Terminowe i rzetelnie sporządzanie okresowych sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 17. Przeprowadzenie okresowych analiz stanu zapasów na magazynie,
 18. Uzgadnianie 1 raz w miesiącu salda wartościowego materiałów znajdujących się na stanie magazynu z ewidencją księgowości materiałowej,
 19. Właściwe składowanie materiałów w magazynie, zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
 20. Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniu magazynowym i na placach składowych,
 21. Przygotowanie magazynu do przeprowadzenia inwentaryzacji,
 22. Wydawanie i odbieranie za pokwitowaniem narzędzi z magazynu narzędzi niezbędnych pracownikowi do wykonywania robót,
 23. Prowadzenie kartotek narzędzi i odzieży poszczególnych pracowników,
 24. Codzienne zabezpieczenie magazynu przed kradzieżą i włamaniem po zakończeniu pracy,
 25. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych nie objętych niniejszym zakresem czynności, a nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Stały kontakty z pracownikami zakładu oraz Kierownikiem Działu Technicznej Obsługi Budynków,
 2. Praca w pomieszczeniu biurowym budynku magazynowo warsztatowego, budynku przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, oraz w terenie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych związanych z zaopatrzeniem magazynu, rozliczeniami i eksploatacją środków transportowych,
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
 5. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze:
 1. minimum 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego,
 2. nie wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.
 1. Doświadczenie przy zamawianiu i rozliczaniu materiałów ogólnobudowlanych.
 2. Doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu środków transportowych.
 3. Doświadczenie w organizacji i utrzymaniu bieżącej eksploatacji urządzeń budowlanych, oraz środków BHP dla grupy remontowej.
 4. Podstawowa znajomość przepisów PPOŻ.
 5. Dobra znajomość pakietu MS Office,
 6. Dobra organizacja pracy własnej, oraz logistyki zespołu pracowników,
 7. Dyspozycyjność i komunikatywność,
 8. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód do użytku w celach służbowych (możliwy ryczałt na samochód do wykorzystania na jazdy lokalne w celach służbowych)

 

 1. Mile widziane – nie wymagane:

 

 1. Doświadczenie w pracy w podobnych strukturach w firmach odpowiedzialnych za utrzymanie stanu technicznego budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej,
 2. Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
 3. Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,
 4. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z usługodawcami i ze współpracownikami,
 5. Wysoki poziom wiedzy w zakresie obsługi magazynu, zarządzania środkami transportowymi, oraz kultury osobistej,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z Urzędu Pracy poświadczające okresy zasiłkowe oraz innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Jednocześnie Kandydat załącza oświadczenie potwierdzające iż na potrzeby naboru dostarczył wszystkie posiadane dokumenty pod rygorem uznania w procesie zatrudnienia tylko tych dokumentów, którymi dysponuje pracodawca,
 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. W przypadku podania danych przekraczających ustawowo wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Termin składania ofert do dnia 31.05.2024 r do godziny 1430
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Podinspektor ds. Zaopatrzenia i Transportu w ZGKiM w Policach”
 4. Przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2024 r. (umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy – pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, będą przechowywane przez Zakład przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone do 30 dni po upływie tego terminu. Natomiast dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu i nie zostały odebrane osobiście w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone najpóźniej 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.zgkim.police.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18,
  72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;
 2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c):
 1. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.