Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25

 Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Przedmiot:                             wychowanie przedszkole

Ilość wakatów:                       1

Liczba godzin w tygodniu:    pełny etat (25/25 lub 22/22)

Informacje o wakacie:           zatrudnienie 15.03.2021 r.

Miejsce zatrudnienia:            Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25

Ważność ogłoszenia:             9.04.2021 r.

 

Dane adresowe do przesyłania ofert:

Nazwa jednostki:                   Zespół Przedszkoli w Mierzynie

Kod pocztowy:                       72-006 Mierzyn

Telefon:                                 91 885 39 03

E-mail:                                   sekretariat@przedszkolemierzyn.pl

 

Niezbędne wymagania:

–   obywatelstwo polskie,

   ukończenie studiów wyższych kierunkowych lub licencjat kierunkowy z przygotowaniem pedagogicznym,

–   kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

–   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–   stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

 

Wymagane dokumenty:

–   życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

–   list motywacyjny,

–   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

–   kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach                             i umiejętnościach,

–   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

–   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–   oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta                     z pełni praw publicznych,

–   oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do Zespołu Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn lub przesłać pocztą elektroniczną (sekretariat@przedszkolemierzyn.pl)
do 09.04.2021 z opisem:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn , w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn

 

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie

                                                                                                                                                 Beata Kropidłowska

                                                                      Klauzula  informacyjna do postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn

  1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony DanychMarkiem Grąbczewskim pod adresem email: : inspektorodo@dobraszczecinska.pl.
  2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie wskazanym w przepisie. Podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. . 22¹ §1,  2 kodeksu pracy  jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w 22¹a §1 i 22 1b §1 kodeksu pracy.),
  3. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Okres przechowywania danych
  1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2  Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas aż do wycofania udzielonej zgody.
  1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom i organom określonym przez przepisy prawa, jednostkom organizacyjnym Gminy Dobra  oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przekazano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO.   Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.