Prace społeczne – współpraca z Sądem Rejonowym w Szczecinie

Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz na podstawie art. 56 § 2,3 oraz § 4 Ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Wójt Gminy Dobra ma obowiązek wytypowania jednostki do współpracy z Sądem Rejonowym w Szczecinie w zakresie odpracowania przez osoby skazane (dorośli) kar ograniczenia wolności – nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za grzywnę na 2024 rok.
Praca społeczna może być wykonywana przez skazanych w:
podmiotach, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim;
państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, spółkach prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województw;
organizacjach lub instytucjach niosących pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
placówkach oświatowo-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii;
podmiotach leczniczych;
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
fundacjach, stowarzyszeniach;
innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną.
Praca społeczna może być także wykonywana na rzecz innych podmiotów, tj. takich, którym powierzono w dowolny sposób wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie:
– ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
– gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
– lokalnego transportu zbiorowego;
– ochrony zdrowia;
– pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
– gminnego budownictwa mieszkaniowego;
– edukacji publicznej;
– kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
– targowisk i hal targowych;
– zieleni gminnej i zadrzewień;
– cmentarzy gminnych;
– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
– utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zwracamy się z prośbą o podanie przez Państwa (w miarę posiadanych możliwości jednostki) deklarowanej liczby miejsc do pracy dla osób skazanych.
Osoby skazane to osoby, które popełniły czyn karalny, wobec których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa, a wobec których Sąd orzekł obowiązek wykonania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.
Podkreślić należy, że praca społecznie użyteczna wykonywana przez osoby skazane jest pracą nieodpłatną, jednakże w rozumieniu Ustawy z dnia 27.06.1974 r. Kodeks Pracy, podmiot nie zawiera ze skazanym umowy o pracę.
Dzienny czas pracy skazanego nie może przekraczać 8 godzin, ale na wniosek pracownika można go wydłużyć do 12 godzin. Wymiar pracy może wynosić od 20 do 40 godzin miesięcznie – liczbę godzin określa Sąd.
Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadów skazanych oraz związanych z kosztami badań lekarskich ponosi Skarb Państwa (art. 56a § 1 k.k.w.).
Podmiot po zgłoszeniu się do współpracy jest zobowiązany przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczyć go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny.
Podmiot przyjmujący osoby skazane ponosi jedynie koszty nadzoru nad wykonywaniem pracy na cele społeczne oraz koszty wyposażenia skazanego w narzędzia i urządzenia oraz niezbędne środki ochrony – adekwatne do charakteru powierzonej pracy.
Rodzaj pracy, miejsce jej wykonania oraz termin rozpoczęcia prac ustalane są przez Zawodowego Kuratora Sądowego w celu odpowiedniego dopasowania do każdego skazanego rodzaju pracy, miejsca oraz jego możliwości, umiejętności i posiadanych kwalifikacji zawodowych.
W terminie do dnia 13.11.2023 r. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego o współpracy z Sądem Rejonowym w ramach NIEODPŁATNYCH prac na cele społeczne na 2024 r. oraz złożenia go:
za pośrednictwem poczty (na adres: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra),
osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy Dobra.
Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy (doc)
Rozporządzenie dot. prac społecznych (pdf)
Ustawa o samorządzie gminnym (pdf)