Samorządowy Program Wyborczy (kadencja 2014-2018)

logo2„Zdrowie, Praca, Rodzina”

 

Szanowni Państwo,

 

Mijają właśnie cztery lata od wyborów samorządowych, w których uzyskaliśmy
Państwa zaufanie i dzięki temu radni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości mogli zasiadać
w Radzie Powiatu, Radzie Miejskiej i Sejmiku Województwa. To właśnie dzięki Państwa
głosom przez ostatnie cztery lata mieliśmy możliwość udowodnić Wam naszą skuteczność
w realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, a także pokazać jak wielkie jest nasze
zaangażowanie w skuteczne działanie mające na celu rozwój Gminy Police, Powiatu
polickiego, oraz naszego województwa.

W ciągu tego okresu udało nam się skutecznie przeprowadzić wiele inicjatyw, które
polepszyły codzienne życie mieszkańców. Jednym z naszych osiągnięć było utworzenie
od podstaw gminnego systemu gospodarowania odpadami. Pomimo wielu kontrowersji,
niejasnych i niejednoznacznych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
tzw. „ustawy śmieciowej”, udało nam się to bez większych perturbacji i problemów. Świadczy
to o profesjonalnym i odpowiedzialnym podejściu naszych przedstawicieli w Urzędzie
Miejskim w Policach do tego trudnego zadania.

Sprawą, która na początku minionej kadencji stała się najbardziej palącą dla większości
Policzan, była dramatyczna sytuacja w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. W okresie
ostatnich czterech lat uległa ona jednak istotnej poprawie. Jednym z powodów poprawy tej
sytuacji był stały i bieżący kontakt z władzami Gminy Police z przedstawicielami Zakładów,
np. przy ustalaniu stawek podatkowych. Nastąpiła także konsolidacja w branży chemicznej,
która doprowadziła do powstania największego w Europie przedsiębiorstwa nawozowego
– Grupa Azoty, której ważną częścią stały się Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Poprawa
kondycji największego pracodawcy w Gminie Police, jakim jest Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. nie byłaby możliwa, bez zaangażowania Parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwości, którzy są także Państwa przedstawicielami w Sejmie RP. To ich stałe
zainteresowanie bieżącą sytuacją w regionie (kontakt z władzami samorządowymi) i troska
o los ludzi w nim żyjących oraz stałe obserwowanie działań rządu w odniesieniu do Zakładów,
doprowadziły do konsolidacji branży chemicznej. Obecna sytuacja w Zakładach jest i będzie
nadal przez nas aktywnie monitorowana. Ponieważ pojawia się na horyzoncie groźba
wykupienia pakietu większościowego akcji, a tym samym przejęcia Grupy Azoty przez Rosjan,
stoimy na stanowisku, że nie można do tego dopuścić za żadną cenę. Jednocześnie deklarujemy,
że będziemy dalej aktywnie mobilizować naszych przedstawicieli w Sejmie, by się temu
zjawisku skutecznie przeciwstawić.

Ponadto przyczyniliśmy się do zrealizowania wielu inicjatyw, które wpłynęły w sposób
pozytywny na codzienne życie polickich rodzin a także sprawiły, że nasza Gmina jest jeszcze
piękniejsza, bardziej nowoczesna a przez to atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, posiada
duży potencjał turystyczny i śmiało można powiedzieć, że zasługuje na miano „gminy
zielonej”.

Jedną z takich inicjatyw była przebudowa deptaku przy ul. Wyszyńskiego
– Zamenhofa w Policach. Inwestycja ta przyczyniła się do zdecydowanego polepszenia
warunków w jakich spędzają swój wolny czas rodziny z dziećmi oraz mieszkańcy pobliskich
budynków. Ulokowany tam został nowoczesny, a zarazem bezpieczny plac zabaw dla dzieci,

stół do gry w tenisa stołowego oraz kilka naziemnych wodotrysków, zaprojektowanych
i wykonanych specjalnie z myślą o najmłodszych, którzy mogą korzystać z nich w gorącym
sezonie letnim. Są też udogodnienia dla osób starszych w postaci dużej ilości ławek oraz stołów
do gier planszowych. Na całej powierzchni deptaku jest dużo zieleni, rabat i konstrukcji
kwiatowych, które umilają czas tam spędzany i przyczyniają się do upiększenia
tego urokliwego miejsca, które z czasem ma szanse stać się jedną z wizytówek nie tylko miasta
Police ale i całej Gminy.

Niezwykle istotną sprawą było zagwarantowanie w budżecie odpowiednich środków na
wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, Szkoły
Podstawowej w Niekłończycy, Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach,
gdzie także w tym roku w dniu 1 września oddana została do użytku nowo wybudowana
świetlica szkolna. Oprócz docieplenia budynku Gimnazjum nr 3, przy szkole
wybudowano boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, wokół którego
znajduje się bieżnia, a obok boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. W budżecie
zaplanowano środki na zaprojektowanie i budowę ogólnodostępnych miejsc do grillowania
za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach. W kadencji obejmującej lata 2014 – 2018
doprowadzimy do ponownego rozpisania przetargu nieograniczonego na wykonanie
zaprojektowanych miejsc do grillowania oraz ostatecznego zrealizowania tej inwestycji.

Kolejną kluczową dla nas sprawą w obecnej kadencji było wprowadzenie w Gminie
Police programu pn. „Police Przyjazne Rodzinie”. W założeniu miał to być gminny program
wsparcia dla rodzin wielodzietnych, mający na celu poprawę warunków ich funkcjonowania,
dzięki rozmaitym zniżkom i bonifikatom w korzystaniu z oferty kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz komunikacji miejskiej i samorządowej, a także promowanie i umocnienie
modelu rodziny z dziećmi i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem:

. poprawy warunków życia i wzmocnienia kondycji rodzin wielodzietnych,
. zwiększenia szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
. kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamania
niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią.

Nasze wielokrotne monity i interpelacje do burmistrza doprowadziły w końcu
do uznania tej sprawy za ważną, przygotowania wstępnego planu działań i zagwarantowania
w budżecie gminy na 2014 rok kwoty w wysokości 260 000 złotych. Wprowadzony w Gminie
Police program „Police Przyjazne Rodzinie” miał także zostać zintegrowany z bliźniaczym
programem wprowadzonym już w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego pn. „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Dawałoby to możliwość korzystania
rodzin wielodzietnych z Gminy Police również z ulg przysługujących w ramach szczecińskiej
karty aglomeracyjnej. Deklarujemy, że jednym z pierwszych zadań realizowanych przez
naszych radnych po objęciu obowiązków w nowej kadencji, będzie doprowadzenie do jak
najszybszego wprowadzenia powyższego programu, tak ważnego dla rodzin wielodzietnych
w Gminie Police. Jednocześnie po wprowadzeniu tego programu zadbamy o rozszerzanie
go o coraz to nowe propozycje skierowane do rodzin wielodzietnych, np. zniesienie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Dodatkowo wprowadzimy Kartę Seniora, skierowaną do osób powyżej 65 roku życia
mieszkających na terenie gminy Police. W ramach programu Seniorzy będą mogli korzystać

z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez różnego rodzaju instytucje
oraz firmy.

W tym miejscu chcielibyśmy zaprezentować także inne zadania, przy realizacji których
swój wkład mieli między innymi radni Prawa i Sprawiedliwości.

Do najważniejszych można zaliczyć:

. budowę budynków komunalnych przy ul. Bankowej w Policach,
. rewitalizację budynków komunalnych na terenie Starego Miasta w Policach,
w tym przebudowę Placu Chrobrego,
. rewitalizację Parku Staromiejskiego w Policach,
. budowę przystani żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach,
. przebudowę wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach,
. przebudowę kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej
w Policach,
. budowę Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu,
. rozbudowę Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży,
. rozbudowę infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży,
. budowę międzygminnego schroniska dla zwierząt w Dobrej,
. budowę świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie.

Poniżej prezentujemy Państwu nasz plan dla Polic na kolejne cztery lata. Przy jego
przygotowaniu oparliśmy się na najbardziej aktualnym, ogólnopolskim programie Prawa
i Sprawiedliwości pt. „Zdrowie, Praca, Rodzina”, gdzie zawarta jest diagnoza obecnej sytuacji
w kraju i propozycje działań dla jej poprawy. Mamy nadzieję, że nasz program znajdzie
w Państwa oczach uznanie, a tym samym będzie stanowił podstawę do poparcia
w nadchodzących wyborach samorządowych naszego kandydata na Burmistrza Polic
jak i naszych kandydatów ubiegających się o mandat radnych w Sejmiku Wojewódzkim,
Radzie Powiatu i Radzie Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Powiatowy PiS w Policach

ZDROWIE

http://medamed.pl/upload/gfx/35f8679434791058965f337c03753e3b.jpg

„Służba zdrowia jest sferą szczególnie zaniedbaną i znajdująca się w stanie „zaplanowanego
kryzysu i bałaganu”. Nie ma wątpliwości, że cały sposób działania władz jest wynikiem
przekonania, że służba zdrowia powinna być prywatna i płatna. Polityka, która jest
prowadzona w służbie zdrowia zmusza do komercjalizacji szpitali, co jest drogą do ich
prywatyzacji. Obciążenie wydatków na służbę zdrowia (które są wciąż zbyt niskie w stosunku
do PKB) rentą, z której korzystają nowi właściciele, a także tzw. podatkiem korupcyjnym
prowadzi do znacznego ograniczenia możliwości placówek medycznych i leczniczych (…)”
– Program Prawa i Sprawiedliwości 2014

Nasze zamierzenia na poziomie lokalnym:

. zwiększenie zakresu i nakładów na wdrażane programy profilaktyczne z zakresu
ochrony zdrowia, w tym na propagowanie zdrowego stylu życia, na terenie gminy
i powiatu,
. podjęcie działań ukierunkowanych na otoczenie szczególną opieką zdrowotną dzieci
i młodzieży, kobiet w ciąży oraz osób w podeszłym wieku i z chorobami przewlekłymi,
. propagowanie rozwoju profilaktyki zdrowotnej w szkołach, a w szczególności opieki
stomatologicznej,
. przeprowadzenie działań mających na celu przełamywanie barier architektoniczno
– urbanistycznych i w komunikowaniu się z otoczeniem dla osób niepełnosprawnych
na terenie gminy i powiatu – Police miastem bez barier,
. podjęcie działań zwiększających aktywność sportową i kulturalną wśród osób
niepełnosprawnych,
. podjęcie starań mających na celu zapewnienie szerokiej opieki pielęgniarskiej
i opiekuńczej świadczonej w domach,
. rozwinięcie współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w zakresie
rehabilitacji medycznej,
. wsparcie systemu ratownictwa medycznego.

PRACA

praca.jpg

„Praca zapewniająca godne i dostatnie życie musi być dobrem powszechnie dostępnym. Bez
dobrze wykształconych, zatrudnionych na stabilnych, zapewniających bezpieczeństwo,
zasadach i godziwie wynagradzanych pracowników trwały rozwój gospodarczy, który uczyni
z Polski prawdziwie kraj nowoczesny, nie jest możliwy (…)” – Program Prawa
i Sprawiedliwości 2014

Nasze zamierzenia na poziomie lokalnym:

. przygotowanie odpowiednich uchwał wspierających lokalnych przedsiębiorców
i potencjalnych inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy m.in.:
. uchwały w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis,
. uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
przypadających Gminie Police lub jej jednostkom organizacyjnym, od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika
lub interesem publicznym,
. ograniczenie bezrobocia, stabilizacja zatrudnienia oraz dynamiczne zagospodarowanie
przestrzeni i stymulowanie podatków lokalnych zgodnie z zasadą „nie wysokość
podatków, lecz liczba podmiotów i ich dochody gwarancją zwiększenia dochodów
gminy i powiatu”,
. zadbanie o należyty kontakt z przedsiębiorcami poprzez przypisanie odpowiednich
zadań i obowiązków osobie odpowiedzialnej za bieżący i stały kontakt z potencjalnymi
inwestorami, oferując im pomoc w czynnościach formalno-prawnych,
. opracowanie i upowszechnienie bogatej oferty dla inwestorów obejmującej tereny
przygotowane do lokowania inwestycji gospodarczych oraz indywidualnego
i wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego,
. podjęcie działań zmierzających do komunalizacji gruntów rolnych na terenie powiatu
polickiego, należących do Skarbu Państwa, przeznaczając pozyskane tereny na cele
inwestycyjne oraz wykorzystując je dla indywidualnego i wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego,

. dążenie do dalszego upraszczania procedur niezbędnych do podjęcia działalności
gospodarczej, w tym udzielenie prawnej i organizacyjnej pomocy w założeniu własnej
firmy,
. ograniczenie barier administracyjnych i biurokratycznych dławiących rozwój lokalnej
przedsiębiorczości,
. prowadzenie ciągłej i szerokiej akcji informacyjnej oraz edukacyjnej o możliwościach
uzyskiwania wsparcia finansowego z funduszy unijnych dla osób podejmujących
lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i powiatu polickiego,
. zwolnienie przedmiotowe z podatku od nieruchomości firm komunalnych
wykonujących usługi na rzecz mieszkańców gminy i powiatu – obniżając w ten sposób
koszty, a w konsekwencji ceny za usługi świadczone przez te podmioty,
. upowszechnienie „robót publicznych” poprzez skierowanie zadłużonych najemców
mieszkań komunalnych, osoby pobierające zasiłki oraz wykonujące zasądzony przez
sąd nakaz pracy, do dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
sołtysów i przewodniczących rad osiedli w celu wykonywania prac, np. porządkowych,
na rzecz gminy i powiatu,
. wprowadzenie programów i różnego rodzaju szkoleń mających na celu pomoc osobom
bezrobotnym w ich przekwalifikowaniu.

RODZINA

http://listenlearnmusic.com/wp-content/uploads/2012/02/Love-Love-Love-My-Family.jpg

„Będziemy wspierać rodzinę w budowaniu jej bezpiecznego bytu, co oznacza stworzenie
systemu zachęt do posiadania potomstwa oraz objęcie macierzyństwa i rodzicielstwa
szczególną opieką ze strony państwa. Podstawowym i koniecznym warunkiem prawidłowego
funkcjonowania rodziny jest praca i własne mieszkanie, łatwy dostęp do opieki zdrowotnej
i do edukacji, a w przypadku trudnych okresów w życiu – pewność otrzymania ze strony
państwa godnej pomocy, szczególnie przez osoby starsze i niepełnosprawne. Tak rozumiemy
prowadzenie kompleksowej polityki rodzinnej (…)” – Program Prawa i Sprawiedliwości 2014

Nasze zamierzenia na poziomie lokalnym:

. wprowadzenie na terenie gminy programu pn. „Police Przyjazne Rodzinie”, mającego
na celu wielorakie wsparcie dla rodzin wielodzietnych w postaci rożnego rodzaju
zniżek, ulg oraz udogodnień w dostępie do publicznych placówek oświatowych,
kulturalnych, sportowych oraz komunikacji miejskiej i samorządowej – wprowadzenie
bezpłatnych przejazdów dla rodzin wielodzietnych,
. zniesienie „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” za drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie,
. powołanie w Radzie Miejskiej i Radzie Powiatu Komisji ds. Rodziny, której zadaniem
będzie stałe monitorowanie, identyfikowanie i proponowanie rozwiązań problemów,
z jakimi borykają się polickie rodziny,
. wprowadzenie Karty Seniora, skierowanej do osób powyżej 65 roku życia
mieszkających na terenie gminy Police,
. finansowanie budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych (przy udziale dopłat – Bank Gospodarstwa Krajowego)
dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących,
. zwiększenie dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy,
określonych w regulaminie wynagradzania nauczycieli,
. odbudowanie szkolnictwa zawodowego mającego na celu powstrzymanie młodych
ludzi przed wewnętrzną i zewnętrzną emigracją,
. pozyskanie środków zewnętrznych na budowę drugiego w Policach żłobka
publicznego,
. zapewnienie uczniom podstawowej opieki medycznej, w tym stomatologicznej,
. wspieranie przy tworzeniu i bieżącej działalności ognisk dziecięcych i młodzieżowych
kół zainteresowań,

. stworzenie Młodzieżowego Centrum Kariery, które realizowałoby zadania z zakresu
poradnictwa i informacji zawodowej na rzecz młodzieży z lokalnych środowisk.
Jego zadaniem byłoby również informowanie i doradztwo w obszarze współczesnego
rynku pracy oraz przedsiębiorczości,
. rozszerzenie międzynarodowej sieci partnerstw szkół prowadzonych przez samorządy
polickie, wykorzystując dotychczasowe dobre doświadczenia i wzorce. Celem
młodzieżowych wymian partnerskich będzie wymiana doświadczeń pedagogicznych
i dydaktycznych a także promocja dóbr kulturalnych naszego regionu oraz poznawanie
kultur innych narodów i regionów w duchu słów wypowiedzianych przez Świętego Jana
Pawła II: „ubogacajcie się wzajemnie swoją różnorodnością w poczuciu służby
i miłości”.
. dbanie o rozwój i stałe monitorowanie efektów działalności Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w celu umożliwienia dotarcia specjalistycznej pomocy do każdego
potrzebującego dziecka zamieszkującego naszą gminę i powiat,
. szersza współpraca i wsparcie Domu Samotnej Matki,
. wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczeństwo.jpg

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości powstrzyma proces zamykania posterunków Policji.
Nie zgadzamy się z koncepcją „policji na telefon”, polegającą na skoncentrowaniu sił
i środków wyłącznie w ośrodkach miejskich. Jej realizacja oddala służbę ochrony porządku
publicznego od obywatela, wydłuża czas reakcji na niebezpieczne zdarzenia, zmniejsza
bezpieczeństwo mieszkańców i rozzuchwala przestępców. Sporządzimy szczegółową mapę
zagrożeń w całej Polsce, która będzie podstawą rozmieszczenia, w uzgodnieniu z jednostkami
samorządu terytorialnego, posterunków i komisariatów Policji. W policyjnej hierarchii
zostanie podniesiona ranga policjanta dzielnicowego. Zostanie on wyposażony w lepsze
instrumenty techniczne i logistyczne (…)” – Program Prawa i Sprawiedliwości 2014

Nasze zamierzenia na poziomie lokalnym:

. podjęcie skutecznej walki z codziennym zjawiskiem chuligaństwa w szkołach, środkach
komunikacji i na ulicach. Zapewnienie monitorowania wiat przystankowych
i patrolowanie w godzinach wieczornych autobusów kursujących pomiędzy Policami
i Szczecinem,
. wprowadzenie zasady „zero tolerancji dla przestępstw” przeciwko mieniu i życiu
mieszkańców,
. podjęcie współpracy z mieszkańcami i odpowiednimi służbami w celu skutecznego
wdrożenia programu „Bezpieczne Police” – dla poprawy stanu bezpieczeństwa
w naszym mieście i powiecie,
. koordynowanie i szukanie coraz to nowych obszarów do współpracy pomiędzy Policją,
Strażą Pożarną i Strażą Miejską,
. rozwój i ciągłe unowocześnianie sieci monitoringu w mieście i gminie,
. budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w mieście i na terenie sołectw,
. zdynamizowanie realizacji programu „Bezpieczna szkoła” mającego na celu
powstrzymanie fali agresji wśród dzieci i młodzieży oraz zagrożenia alkoholizmem
i narkomanią,
. czynne wspieranie i propagowanie wolontariatu wśród mieszkańców naszej gminy
by później stanowiło to zaplecze dla rekrutowania pracowników do samorządowych
placówek opieki społecznej,
. stanowcze i konsekwentne egzekwowanie od właścicieli lub opiekunów psów i innych
zwierząt domowych, sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,
w tym w szczególności do ich właściwego dozoru uniemożliwiającego stworzenie
zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt.

INFRASTRUKTURA

http://linkpr.pl/wp-content/uploads/Nowy-obraz-most-BW-1024×558.jpg

„Celem Prawa i Sprawiedliwości jest zasadnicza poprawa spójności komunikacyjnej kraju.
Nasz plan przewiduje działania w czterech kierunkach. Pierwszy to zbudowanie szybkich
połączeń drogowych (autostrady i drogi ekspresowe) między stolicą a innymi głównymi
ośrodkami administracyjnymi i gospodarczymi kraju: Wrocławiem, Szczecinem, Gdańskiem
i Lublinem. Drugi kierunek to zbudowanie połączeń drogowych między najważniejszymi
miastami w danym makroregionie. Trzeci – powrót do programu budowy obwodnic dużych
miast. Czwarty kierunek działań będzie mieć na celu zniesienie stanu wykluczenia
komunikacyjnego (…)” – Program Prawa i Sprawiedliwości 2014

Nasze zamierzenia na poziomie lokalnym:

. zwiększenie ilości wydatkowanych środków finansowych pochodzących z funduszy
zewnętrznych, np. unijnych, przeznaczanych na modernizacje i rozbudowę dróg,
infrastruktury technicznej (wodociągi i kanalizacja), budownictwa mieszkaniowego,
w tym budowę lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych,
. opracowanie wieloletniego planu inwestycji komunalnych po wcześniejszym poddaniu
go społecznej konsultacji z ustalenie hierarchii zaplanowanych inwestycji,
. realizowanie inwestycji drogowych, infrastrukturalnych i służących ochronie
środowiska przy pozyskaniu środków ze wszystkich dostępnych źródeł, a przede
wszystkim funduszy europejskich.

Do kluczowych działań w obszarze inwestycji zaliczamy:

. przebudowę, a tym samym unowocześnienie komunalnych obiektów sportowych w celu
ich dalszego funkcjonowania na poziomie zgodnym z oczekiwaniami korzystających
z nich mieszkańców gminy Police oraz wielu stowarzyszeń sportowych,
. wspieranie zarówno w fazie projektowania jak i realizacji budowy zachodniej
obwodnicy miasta Szczecin wraz z przeprawą Police-Święta, jako jednego z elementów
o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju gminy i powiatu polickiego,
. rozwój programu budowy ścieżek rowerowych, zgodnie z wcześniej opracowaną
i poddaną konsultacji społecznej koncepcją, korzystając z doświadczeń holenderskich
i niemieckich,
. rozbudowę oznaczonych tras turystycznych i szlaków tematycznych na terenie gminy
i powiatu,

. wspomożenie zarządców istniejących przystani i ośrodków żeglarskich
w ich modernizacji aby w pełni wykorzystać walory turystyczne gminy i powiatu,
. pozyskanie środków zewnętrznych na budowę promenady spacerowej nad rzeką Łarpią,
. pilne dokończenie programu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
poprzez skanalizowanie Tanowa i miejscowości przyległych,
. budowa w Policach miejsca pozwalającego upamiętniać i obchodzić wszystkie
uroczystości patriotyczne (pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego),
. modernizacja dróg gminnych i powiatowych w celu poprawy dostępności
komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
. budowa nowych chodników i miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności
publicznej na terenie sołectw,
. rewitalizacja i zagospodarowanie parku w Trzebieży,
. zapewnienie wszystkim zainteresowanym wsparcia finansowego w celu realizacji
programu „Police wolne od azbestu”.

DEMOKRACJA LOKALNA

http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608019399170590651&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0

„Dążąc do poprawy jakości demokracji lokalnej, spełnimy coraz powszechniejszy postulat
ustawowego ograniczenia w czasie – do dwóch kadencji – nieprzerwanego pełnienia tej samej
funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej co najmniej
jedną kadencję zainteresowana osoba będzie mogła kandydować na to samo stanowisko
ponownie. Rozwiązanie to będzie reakcją na powstawanie w wielu miastach i gminach
wiejskich spetryfikowanych układów władzy, sprzyjających różnym nieprawidłowościom
(…)” – Program Prawa i Sprawiedliwości 2014

Struktury samorządowe tworzą ludzie i dobra materialne, będące prawną własnością lokalnych
wspólnot gminnych i powiatowych. Przystępując do wyborów samorządowych zapewniamy
Państwa, że jako radni w swojej działalności publicznej kierować się będziemy wyłącznie
dobrem wspólnym i nie zawiedziemy zaufania, jakim nas Państwo obdarzycie oddając na nas
swój głos.

Nasze zamierzenia na poziomie lokalnym:

. wdrożenie od roku 2016 budżetu obywatelskiego w wysokości 1 500 000 zł,
jako narzędzia, dzięki któremu to sami mieszkańcy Gminy Police będą decydowali
o przeznaczeniu zaplanowanej kwoty,
. wprowadzenie działań usprawniających jakość obsługi mieszkańców
oraz funkcjonowania samorządu gminnego i powiatowego – wdrożenie
certyfikowanego system zarządzania jakością ISO 9001,
. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach co ułatwi przepływ
informacji i pozwoli na pełne monitorowanie prowadzonych spraw z zachowaniem
właściwych zasad przechowywania i gromadzenia zbiorów danych,
. podjęcie działań mających na celu poszerzenie możliwości dostępu mieszkańców
do internetu poprzez instalację bezpłatnych hot-spotów, w najbardziej uczęszczanych
miejscach oraz wdrożenie programu powszechnego radiowego dostępu do internetu
na terenie gminy i powiatu,
. wprowadzenie współpracy pomiędzy samorządem a spółdzielniami i wspólnotami
mieszkaniowymi w celu realizacji planów i koncepcji związanych z rozwojem
infrastruktury miejskiej,
. dokonanie szczegółowej inwentaryzacji majątku gminy i powiatu dokonując
jego selekcji na majątek służący realizacji nałożonych na te jednostki zadań
publicznych, majątek stanowiący zabezpieczenie i rezerwę pod przyszłe potrzeby
oraz majątek przeznaczony do komercjalizacji,

. dopuszczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorach takich jak rozwój sieci
drogowej, uzbrajanie terenów przewidzianych pod indywidualne i wielorodzinne
budownictwo mieszkaniowe oraz cele gospodarcze,
. wykorzystanie sektora prywatnego także w obszarze pomocy społecznej
jako uzupełnienie alternatywne oferty publicznej,
. powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, która będzie miała wpływ na podejmowanie
decyzji w gminie, np. opiniowanie projektów dotyczących infrastruktury sportowej,
konsultowanie programu imprez kulturalnych, itp.,
. w doborze pracowników administracji stosować będziemy obowiązkowe konkursy,
w których jedynym kryterium będą kwalifikacje i kompetencje zawodowe kandydatów
ubiegających się o dane miejsce pracy, gdyż istotą demokracji jest równość praw i szans
wszystkich obywateli,
. wprowadzimy Kodeks Etyki dla pracowników Urzędu Miejskiego i Starostwa.