Stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/557/2023 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 3231), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2023/2024.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra, którzy po zakończeniu klasyfikacji rocznej spełniają jeden z poniższych warunków:

1) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady, turnieju wiedzy i umiejętności organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) o zasięgu co najmniej powiatowym lub regionalnym.

2) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady, turnieju wiedzy i umiejętności organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z wnioskiem.

Wniosek składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32.

Termin składania wniosków upływa w dniu 02 września 2024 r. do godz. 15:00.

Uchwała >> pobierz (pdf) 

Wniosek >> pobierz (docx)

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32, tel. 91 311 37 38.

Helena Tomaszewska
ZEAS w Dobrej