Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Gmina Dobra podpisała umowę na realizację projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”dofinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych i średnich z rodzin pegeerowskich
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.
Projekt Gminy Dobra obejmuje zakup 147 szt. sprzętu komputerowego wraz z systemem
operacyjnym. Ponadto, zostanie zapewniony internet, gdy wnioskodawca wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.
Efektem projektu będzie wsparcie 147 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów zamieszkujących w gminie Dobra w rozwoju cyfrowym. Dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich otrzymają sprzęt komputerowy służący wyeliminowaniu ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowaniu nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.
Miejsce realizacji: Gmina Dobra
Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 06.02.2023 r.
Wartość projektu: 376 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 376 200,00 zł (100 %) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monitorowanie efektów projektu: Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu
przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Oznacza to, że nie będzie można sprzedać, wypożyczyć,zastawić, itp. otrzymanego sprzętu komputerowego przez 2 lata od momentu wskazanego w umowie przekazania sprzętu (zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego). W związku z powyższym, Gmina opracowała procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, która będzie dotyczyć wszystkich osób, które odbiorą sprzęt komputerowy.
Dodatkowe informacje:  https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu
Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i usługi dostępu do
internetu w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR”.

Helena Tomaszewska