Wyniki finansowe Grupy Azoty Police za IV kwartał i 2023 rok

Wyniki finansowe Grupy Azoty Police za IV kwartał i 2023 ro

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2 970 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 77 mln zł, przy marży EBITDA minus 2,6%. Strata netto wyniosła 1 070 mln zł.
Wyniki Spółki w 2023 roku były determinowane niekorzystnymi globalnymi warunkami makroekonomicznymi, w tym brakiem znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacją, jak również niedostatecznym przygotowaniem Spółki na wyzwania, przed jakimi stoi branża chemiczna. Utrzymywał się niekorzystny trend kształtowania się możliwych do uzyskania cen sprzedaży większości produktów poniżej kosztów ich wytworzenia. – Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, Spółka nie wprowadziła szerszych skutecznych działań naprawczych, w tym nie przygotowała kompleksowego planu restrukturyzacyjnego – podkreśla prezes Zarządu Grupy Azoty Police Andrzej Dawidowski. – Wpływ na historycznie wysoką stratę, zanotowaną w 2023 roku miały m.in. liczne zdarzenia jednorazowe związane z największą inwestycją Spółki oraz Grupy Azoty S.A. – Polimerami Police. Inwestycja wymaga obecnie dokładnej analizy, równolegle priorytetem jest jak najszybsze rozpoczęcie pełnej komercyjnej działalności – dodaje prezes Grupy Azoty Police.
Kluczowy wpływ na skonsolidowany wynik brutto i netto Spółki za 2023 rok miały zdarzenia związane
z aktualizacją Modelu finansowego spółki stowarzyszonej Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz odpisy wynikające z testu na utratę wartości aktywów tej spółki. Skutki tych zdarzeń oraz sam wynik Grupy Azoty Polyolefins obniżyły skonsolidowany wynik brutto Grupy Azoty Police o około 800 mln zł.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów polickiej Spółki dokonane w IV kwartale skutkowały zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT za 2023 rok o kwotę 144 mln zł. Z kolei znaczący, dodatni wpływ na wyniki 2023 roku miało przyznane Spółce wsparcie finansowe w ramach programu pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej
w łącznej wysokości 109 mln zł oraz sprzedaż uprawnień do emisji CO2. Dochód uzyskany ze sprzedaży uprawnień powiększył jednostkowy i skonsolidowany wynik EBIT i EBITDA o kwotę 91 mln zł.

Ceny gazu, soli potasowej i fosforytów, szczególnie w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, spadły i uległy stabilizacji, natomiast łącznie z czynnikami popytowymi i konkurencyjnymi ofertami wyrobów importowanych wywoływały one dodatkową presję na spadki cen produktów Spółki.

W IV kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 705 mln zł i wynik EBITDA na poziomie 25 mln zł przy marży EBITDA 3,6%.

Segment Nawozy

W Segmencie Nawozy w IV kwartale 2023 roku głównymi determinantami wyników była stabilizacja cen gazu ziemnego, soli potasowej i fosforytów oraz wzrost kosztów energii elektrycznej, utrzymujący się trend spadkowy cen płodów rolnych oraz względnie stabilny popyt, chociaż słabnący w ostatnim miesiącu IV kwartału 2023 roku. Wyniki działalności operacyjnej w IV kwartale poprawiły się w szczególności
w obszarze nawozów wieloskładnikowych.

Siła nabywcza branży rolniczej była ograniczona przez niskie ceny płodów rolnych oraz wyczekiwanie na dalszą obniżkę cen nawozów. Ponadto europejscy producenci pozostawali pod presją niskich cen nawozów importowanych spoza UE. Poziom produkcji nawozów w IV kwartale 2023 roku był wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, czemu sprzyjała poprawa uzyskiwanych marż w tym okresie i stabilizacja popytu.
Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy uległa poprawie względem IV kwartału 2022 roku i ukształtowała się na poziomie plus 5,7%.

Segment Pigmenty

W IV kwartale 2023 roku w Segmencie Pigmenty odnotowano ograniczony popyt na biel tytanową
i produkty z niej wytwarzane. Na rynku widoczna była presja na dalsze obniżki cen, wspierana przez globalną nadpodaż. Część instalacji europejskich i chińskich wciąż działała na ograniczonych mocach, pojawiły się również informacje o wstrzymaniu części inwestycji w nowe moce produkcyjne w Chinach.

Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Pigmenty ukształtowała się na poziomie minus 19,6%.