Rafał Zieliński odwołany z funkcji prezesa polickiego ZWiK

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 06 maja 2024 roku podjęła decyzję o odwołaniu z dniem 17 maja br. Pana Rafała Zielińskiego z funkcji Prezesa Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o. Decyzja o odwołaniu nie wynika z negatywnej oceny pracy Pana Rafała Zielińskiego jako Prezesa Spółki, Dyrektora Generalnego ale jest związana z zakończeniem misji i zrealizowaniem w pełni zadań jakie zostały przed Panem Rafałem Zielińskim postawione w chwili jego powołania na to stanowisko, tj. w szczególności przygotowanie Spółki do realizacji zadań własnych Gminy Police w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego oraz przeprowadzenia i zrealizowania z powodzeniem szeregu inwestycji, w tym w szczególności budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna) – Etap I oraz innych koniecznych przedsięwzięć inwestycyjnych, zapewniających poprawę jakości usług w taki sposób, aby dostawy wody i odbiór ścieków realizowane były w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewniających należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków, tj.:

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach;
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Policach;
 • Budowa pompowni ścieków i sanitarnej w rejonie ul. Neptuna w Trzebieży;
 • Wykonanie studni głębinowych na ujęciu wody w Trzebieży i w Policach;
 • Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach;
 • Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej w gminie Police;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tanowskiej w Policach;
 • Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków w Gminie Police;
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach;
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej oraz w ul. Wichrowej w Tanowie;
 • Wdrożenie i rozwój elektronicznego systemu rozliczania usług w zakresie:
 • zarządzania wymianą wodomierzy oraz ich plombowaniem;
 • elektronicznego odczytu wodomierzy;
 • korespondencji seryjnej, tzw. e-faktury;
 • fakturowanie awaryjne;
 • zarządzania magazynami poprzez wykorzystanie tzw. systemu kodów kreskowych.
 • Budowa studni głębinowych na ujęciach wody w Policach i Tanowie;
 • Modernizacja kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków;
 • Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu nowych korpusów i opasek kompozytowych w technologii TVR T na terenie Gminy Police;
 • Modernizacja stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach;
 • Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie;
 • Modernizacja oprogramowania sterującego procesami produkcji i dystrybucji wody na terenie Gminy Police;
 • Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków;
 • Modernizacja kraty mechanicznej w pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach;
 • Modernizacja specjalistycznej floty pojazdów, poprzez zakup:
 • ciągnika z ładowaczem czołowym, łyżką przeładunkową, widłami przesuwnymi oraz czerpakiem na kamienie;
 • wieloczynnościowego samochodu asenizacyjnego niezbędnego m.in. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych oraz usuwania zatorów na sieciach kanalizacyjnych;
 • samochodów przystosowanych do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wodociągowej oraz Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej;
 • samochodów małolitrażowych dla inkasentów oraz monterów dokonujących wymiany wodomierzy;
 • koparki kołowej TEREX;
 • minikoparki gąsienicowej TEREX TC 19-2;

W ciągu ostatnich sześciu lat Spółka przeprowadziła również szereg konsekwentnych czynności i działań, które doprowadziły do odzyskania i/lub niewydatkowania środków pieniężnych w łącznej wysokości ponad 3 mln zł (tyt. podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego CIT, a także należności z tyt. bezumownego odprowadzania ścieków oraz kar wynikających z nienależytego wykonywania umów cywilnoprawnych). Spółka pozyskała również w przywołanym okresie środki zewnętrzne w łącznej wysokości ponad 3 mln zł na realizację zadań statutowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *