W Urzędzie Gminy Dobra wyłożono do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W Urzędzie Gminy Dobra wyłożono do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się 11 kwietnia w Dobrej.
Mieszkańcy zainteresowani projektem studium mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Dobra, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, ul. Graniczna 24 a w Dobrej, w pn. w godz. 8:30-16:30 oraz od wt. do pt. w godz. 7:00-15:00. Projekt studium udostępniono też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres pp@dobraszczecinska.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 r. #GminaDobra #studium #plan #zagospodarowanie #projekty #środowisko